Algemene voorwaarden

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen
wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit
te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de
verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan
nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening
brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen
derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling
meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de
herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft
ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent
overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door
u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan
niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar dedierenwinkel@upcmail.nl. Binnen
uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de
heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven
gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U
draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 15,00
zullen bedragen.
Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: Bederfelijke waren.

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Hendriks-Pennings V.O.F., Koppelstraat 66, 5741GD, Beek en Donk,
dedierenwinkel@upcmail.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop

van de volgende goederen:
 

Besteld op*: 

Ontvangen op*:


Naam:
Adres:
Handtekening van consument(en)

.....………………………………………...

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

-------------------------------------------------------------------------------------